Honorowi Obywatele Bolkowa

JEGO ŚWIĘTOBLIWOŚĆ PAPIEŻ JAN PAWEŁ 2 

2210-jp2_9

Uchwała Rady Miejskiej  Nr XXVIII/189/08 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Wnioskodawca: Burmistrz Bolkowa

W dniu 16 października 2008 r. przypadnie 30 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to właściwy moment, aby społeczność gminy Bolków jeszcze raz mogła wyrazić swą wdzięczność za jego postawę i działania oraz dobroć, miłość i szacunek, jakim darzył każdego człowieka przez wszystkie lata swego kapłaństwa i pontyfikatu.

Wielkość Papieża Jana Pawła Ii nie wymaga jakichkolwiek potwierdzeń. Podobnie nie wymaga uzasadnienia twierdzenie o jego ogromnych i pozytywnym wpływie, jaki wywarł na współczesny świat.

Papież Jan Paweł II przez całe swoje życie dawał przykład, jak należy żyć dla Boga i ludzi. Przez prawie 27 lat swojej posługi jako papież, a wcześniej od 1946 r. jako ksiądz, zrobił dla ludzkości (dla każdego człowieka), również mieszkańców gminy Bolków, więcej niż ktokolwiek przed nim. Jego wkład i zaangażowanie w utrzymanie pokoju na świecie, solidarność, pojednanie, jest niedościgniony. Brakuje słów uznania dla jego postawy i działań na rzecz dobra wszystkich ludzi. Na pozór mogłoby się wydawać, że  bezpośrednio nie wpłynął na losy naszego miasta i wiosek, jednak po krótkiej refleksji i zastanowieniu dochodzi się do wniosku, że na każdym z nas wywarł niezatarty ślad. Jego wkład w kształtowanie nas samych jest nie do przecenienia.

Przedstawiony wniosek stanowi również wyjście naprzeciw bardzo licznym wnioskom mieszkańców naszej gminy, podkreślających swoją więź z Ojcem Świętym.

Ofiarowanie Ojcu Świętemu pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bolków będzie jednocześnie wyrazem uczczenia 30 rocznicy Jego pontyfikatu.

Podjęcie uchwały w powyższej sprawie sprawi, że gmina Bolków znajdzie się w gronie ponad 300 miast, gmin oraz powiatów, które nadały Papieżowi-Polakowi honorowe  obywatelstwo i pozwoli na używanie miana „gminy papieskiej”.

KSIĄDZ RYSZARD MATUSZAK

matuszak

Uchwała Rady Miejskiej  Nr XLIV/307/10 z dnia 26 marca 2010r.

Wnioskodawca: Burmistrz Bolkowa/Mieszkańcy

Ksiądz Ryszard Matuszak uzyskał święcenia kapłańskie w 1978 r. Pełnił posługę duszpasterską w Lubinie, Wałbrzychu, Imbramowicach. a od 1995 r. jest proboszczem parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Bolkowie oraz dziekanem jednego z 24 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji świdnickiej obejmującego 7 parafii. Mieszkańcem Bolkowa jest od prawie 15 lat. Ksiądz Matuszak wyróżnia się jako kapłan, ale również jako człowiek wrażliwy na potrzeby innych. Jest opiekunem Parafialnego Zespołu Caritas Diecezji Świdnickiej działającego w Bolkowie i prowadzącego działalność charytatywną i humanitarną dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka. Nie zważając na przewidywane trudności ksiądz Ryszard Matuszak podjął się ratowania jednej z bolkowskich „perełek” jaka jest kościół pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej.  W 2006 roku rozpoczął prace remontowo-badawcze w tym zabytkowym obiekcie sakralnym wpisanym do rejestru zabytków. Nie szczędząc czasu ani sił , z ogromną determinacją podejmuje efektywne działania pozyskując z różnych źródeł niemałe  środki finansowe jak również organizuje i nadzoruje trudne prace remontowe. Dzięki niemu ten piękny i mający ogromną wartość historyczną kościół odzyskuje  swą świetność i blask. Pomimo, że wspomniane prace bardzo absorbują czas księdza, to nie koncentruje się on tylko na Bolkowie. Bardzo angażuje się też w utrzymanie dobrego stanu technicznego kościołów filialnych przeprowadzając w nich wiele prac remontowych. Ksiądz Ryszard Matuszak aktywnie uczestniczy też w życiu kulturalnym i publicznym naszej gminy. Wspiera festiwal Castle Party przy organizacji koncertów w bolkowskim kościele, uczestniczy w wielu imprezach i spotkaniach organizowanych przez władze samorządowe, organizacje i stowarzyszenia. Był członkiem komitetu budowy pomnika papieża Jana Pawła II w Bolkowie i zaproponował, aby jego imieniem nazwać plac, na którym stoi  kościół. 

KSIĄDZ STANISŁAW SIERAKOWSKI
ss2

Uchwała Rady Miejskiej  Nr XLV/319/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Wnioskodawca: Burmistrz Bolkowa/Mieszkańcy  Kaczorowa

 Ksiądz Stanisław Sierakowski otrzymał święcenia kapłańskie 16.06.1962 r. z rąk biskupa Karola Wojtyły. Jako kapłan pracował w Szczyrku, Poniatowicach, Międzyborzu, jako proboszcz pracował w Cieszkowie, Grzymalinie a od 1993 r. w Kaczorowie. Jako duszpasterz dał się poznać jako człowiek bezkonfliktowy i nie ingerujący w życie mieszkańców. Do najbardziej znanych jego dokonań dla parafii należą: remont dwóch zabytkowych kościołów w Kaczorowie, gdzie przeprowadził renowację ołtarza głównego i naprawę dachu oraz  Mysłowie, renowacja kaplicy w Kaczorowie, organizacja obchodów 100-lecia parafii Kaczorów z udziałem oficjalnych przedstawicieli władz świeckich i kościelnych oraz mieszkańców dawnego Kaczorowa- obecnie obywateli Niemiec, ufundowanie i poświęcenie tablic pamiątkowych na cmentarzu i w kościele. Przeprowadził duże prace porządkowo-gospodarcze na przynależnym do kościoła cmentarzu. W roku 2002 doceniono jego zaangażowanie i pomoc w działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Bolków i uwzględniając jego zasługi w tym zakresie uhonorowano księdza Sierakowskiego godnością Kapelana Straży Pożarnej. W 2002 r. otrzymał godność kanonika.

Prowadząc swoją działalność duszpasterską zaszczyca swoją osobą wszystkie uroczystości, które organizują mieszkańcy. Przyczynił się do dwukrotnego zorganizowania dożynek gminnych w Kaczorowie. Odzwierciedleniem jego bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami jest prowadzona systematycznie księga parafialna, w której uwidocznione są ważniejsze wydarzenia zaistniałe w środowisku parafian. Najbliższe sercu księdza Stanisława są dzieci, które otacza opieką. Otrzymane dary bezinteresownie przekazuje dzieciom i ubogim mieszkańcom. Podczas wieloletniej pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Kaczorowie przyczynił się w dużym stopniu do zjednoczenia mieszkańców za co jest przez nich lubiany i szanowany. Jest księdzem otwartym, służącym każdemu pomocą w życiu codziennym. Aktualnie przy współpracy dawnych mieszkańców Kaczorowa zaangażował się w remont i renowację zabytkowych organów w kościele św. Mikołaja

JERZY SZMAJDZIŃSKI

 1031_3

Uchwałą Rady Miejskiej w Bolkowie Nr XXI/105/04

Wnioskodawca: Klub Radnych SLD

Były Minister Obrony Narodowej Jerzy Szmajdziński został pierwszym honorowym obywatelem Bolkowa (woj. dolnośląskie). Uroczyste nadanie tytułu wraz z wręczeniem pamiątkowego medalu i wpisem do księgi honorowej obywateli miasta odbyło się 19 maja 2004 r. podczas sesji Rady Miasta i Gminy w bolkowskim ratuszu. Rada, przyznając jednogłośnie Ministrowi Obrony Narodowej to wyróżnienie, podkreśliła jego szczególne zasługi dla rozwoju miasta i regionu. Minister J. Szmajdziński – poseł ziemi jeleniogórsko-legnickiej – wcześniej, w 2002 roku także decyzją Rady uhonorowany został medalem „Za Zasługi dla Bolkowa” za skuteczne wspieranie zabiegów Urzędu Miasta o pozyskiwanie z instytucji rządowych i pozarządowych środków na inwestycje, przekazanie dla OSP w Bolkowie terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, pomoc finansową w zakupie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ratownictwa technicznego i ekologicznego, udzielenie placówkom oświatowym i opiekuńczym w Gminie Bolków pomocy socjalnej oraz przekazanie im komputerów i materiałów edukacyjnych.

KRZYSZTOF RAKOWSKI

 29364_1180548713_7339_p

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/239/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

 Wnioskodawca: Bractwo Rycerskie Zamku Bolków

Krzysztof Rakowski, ur. W 1969 r. , zamieszkały w Bolesławcu, jest znanym i cenionym działaczem społecznym aktywnie uczestniczącym w życiu Bolkowa, Zamku Bolków i Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków. Jest lubianym i szanowanym kolegą chętnie wspomagającym i wspierającym inicjatywy na rzecz Miasta i Gminy Bolków. Swoją skromnością zaskarbił sobie serca ludzi z nim współpracujących.

Krzysztof Rakowski jest pomysłodawcą i realizatorem festiwalu Castle Party, który z jego inicjatywy został przeniesiony w 1996 r. do Bolkowa. Jako dyrektor artystyczny festiwalu w ciągu 12-to letniej  działalności podniósł go z mało znaczącej, niszowej imprezy do największego festiwalu dark independent w Europie Środkowej, wymienianego jako jedno z najciekawszych tego typu przedsięwzięć na świecie. Trudno przecenić jego rolę w promocji Bolkowa.. Dzięki działalności Krzysztofa Rakowskiego Bolków stał się miastem znanym na świecie, wymienianym nie tylko w związku z jego historią, ale również jako liczący się ośrodek kultury. Poprzez festiwal o Bolkowie mówi się nie tylko w Europie, USA czy Japonii, ale też w tak dla nas egzotycznych krajach jak RPA, Peru czy Kazachstan. Organizacja festiwalu przynosi bardzo wymierne korzyści dla miasta i jego mieszkańców.

JANUSZ CYGAŃSKI
jc

Uchwałą Rady Miejskiej w Bolkowie Nr XXXIV/09 z dnia 29  kwietnia 2009 r.

Wnioskodawca: Jarosław Wroński -Burmistrz Bolkowa

Janusz Cygański urodził się 30 października 1962 roku. W 1989 r. zamieszkał na stałe na terenie gminy Bolków i był jej mieszkańcem aż do śmierci. Zginął tragicznie w wypadku śmigłowca w dniu 17 lutego 2009 r. spiesząc ratować innych potrzebujących natychmiastowej pomocy. Jako pilot nie zawahał się z podjęciem decyzji o starcie śmigłowca mimo trudnych warunków atmosferycznych panujących w rejonie karambolu na autostradzie A -4. Swoją heroiczną postawą pokazał, jak ważne było zdrowie i życie innych ludzi.

Janusz Cygański był jednym z tych, którzy przynoszą chlubę naszej gminie. Był znakomitym pilotem, ratownikiem, wspaniałym mężem i ojcem, przyjacielem, kolegą i znajomym.Za sterami śmigłowców spędził ponad 5000 godzin. Tworzył wrocławskie lotnicze pogotowie Ratunkowe. Uczestniczył w kilku tysiącach akcji ratunkowych w kraju. Zawodowy instruktor śmigłowcowy, instruktor skoków spadochronowych. Kochał swoją pracę. Należał do elity ratownictwa lotniczego. Był bardzo oddany misji ratowania ludzkiego życia. Nie żałował czasu na ćwiczenia, ciągle śledził nowości, doskonalił swoje umiejętności.

Prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Janusza Cygańskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za odwagę i bohaterską postawę.

JAKOB ZWIERS
jacob

Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIV/219/06 z dnia 24 marca 2006 r.

Wnioskodawca: Komisja Rady Miejskiej

Jacob Zwiers jest Holendrem, mieszkańcem partnerskiej gminy Bolkowa- Heerde, pracownikiem Urzędu Miejskiego. Po raz pierwszy w historii tego tytułu medal i tytuł przyznano poza granicami kraju, tj. w Heerde. Odbyło się to podczas jego uroczystego przejścia na emeryturę. Jego współpraca z bolkowskimi instytucjami i organizacjami liczy kilkanaście lat. Za jego m.in. sprawą trafiły do Bolkowa karetka pogotowia dla SP ZOZ, bus do przewozu osób niepełnosprawnych., samochodu gaśniczego i sprzętu strażackiego dla OSP. Pan Zwiers był również jednym z inicjatorów zbiórki pieniężnej na zakup busa dla gimnazjum. Wspierał pomoc dla Zespołu Szkół Agrobiznesu, SP ZOZ, ZOL-u i Ochotniczej Straży Pożarnej. Pomógł w organizacji wizyt i praktyk Bolkowian w Heerde. We wrześniu 1996 r. Jacob Zwiers został uhonorowany medalem „Za zasługi dla Bolkowa”.

HANS-JOCHEN MEIER

Uchwała Rady Miejskiej w Bolkowie XXII/154/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Wnioskodawca: Komisja Rady Miejskiej

h-j-meier

jest obywatelem Niemiec, mieszkańcem partnerskiego miasta Bolkowa-Borken. Urodził się w Bolkenhain (obecnie Bolków) w roku 1939. Po wojnie przesiedlony do Raesfeld, potem do Borken. Był nauczycielem w Hauptschule i Grundschule a od 2003 r. dyrektorem szkoły. Obecnie na emeryturze. Pełni funkcję Przewodniczącego

Związku Byłych Bolkowian w Niemczech. Wyróżniony został za wkład w kształtowanie kontaktów z miastem partnerskim Borken, popularyzację wiedzy o gminie, pomoc w przekazaniu dla OSP Bolków samochodu ratowniczo-gaśniczego, inicjowanie wspólnych imprez kulturalnych i edukacyjnych oraz działalność publicystyczną.

ADAM ŁACIUK

Uchwała Rady Miejskiej w Bolkowie Nr IX/79/15 z dnia 29.10.2015 r.

laciuk
Wnioskodawca: Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński Pan Adam Łaciuk z wykształcenia jest archeologiem. Od 1 lipca 1994 rok nieprzerwanie piastuje funkcję Kierownika Oddziału Muzeum Zamku Bolków. Jest wieloletnim członkiem Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków pełniąc w nim funkcję prezesa zarządu i Wielkiego Mistrza Bractwa. Prowadzi działalność muzealną. Pan Adam Łaciuk potrafi pogodzić szczupłość kadr i wymagania, jakie przed zamkiem stawia rynek turystyczny. Jest osobą w sposób szczególny zaangażowaną w pozyskiwanie muzealiów do kolekcji, odtwarzanie i uzupełnianie zbiorów bolkowskiego muzeum oraz organizowanie licznych imprez na terenie zamku. Od 1995 roku wspólnie z kilkoma podmiotami organizuje cykliczne turnieje i pikniki rycerskie, inscenizacje historyczne, zamkowe majówki. Jest współorganizatorem odbywanego od 1997 r. na zamku Bolków Festiwalu Castle Party mającego już światową renomę. Organizuje szereg imprez, dla których zamek stwarza swoistą atmosferę, i które powodują, że o zamku, a przy tym i o Bolkowie można często usłyszeć lub przeczytać w publikatorach o zasięgu ponadlokalnym.

BOGUSŁAW KRUKOWSKI

Uchwała Rady Miejskiej w Bolkowie Nr IX/80/15 z dnia 29.10.2015 r.

kruku

Pan Bogusław Krukowski jest mieszkańcem Bolkowa od urodzenia. 1.10.1996 r. podjął pracę w Gminno-Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie na stanowisku instruktora ds. sportu, a od 2001 roku nieprzerwanie kieruje tą jednostką. Przez blisko 20 lat inicjuje, organizuje i nadzoruje wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne oraz zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju tego obszaru działalności gminy Bolków. Jest wieloletnim członkiem Bractwa Rycerskiego Zamku Bolków – stowarzyszenia mocno związanego z historią Bolkowa – pełniąc w nim funkcję Skarbnika – Podskarbiego Bractwa. Bogusław Krukowski jest osobą w sposób szczególny zaangażowaną w rozwój kultury na terenie gminy Bolków oraz ciągłą promocję Bolkowa i 17 sołectw. Od prawie 15 lat kieruje gminną instytucją kultury – Gminno-Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie, zapewniając mieszkańcom gminy i przyjezdnym gościom szeroki wachlarz codziennych oraz cyklicznych zajęć i imprez kulturalnych. Posiada wybitne umiejętności organizacyjne. Jest współtwórcą niemalże wszystkich imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy Bolków, ale również współorganizatorem prestiżowych imprez sportowych. Efektem pracy Pana Bogusława Krukowskiego jest ciągłe dostarczanie mieszkańcom gminy Bolków szerokiej i urozmaiconej oferty kulturalnej przy aktywnym wykorzystywaniu gminnych obiektów, tj. Ośrodek Kultury przy ul. Szpitalnej, Ośrodek Wypoczynku Świątecznego przy ul. Polnej w Bolkowie, świetlice wiejskie. W ogromnej mierze obecny stan techniczny tych obiektów jest zasługą Pana Bogusława Krukowskiego, który w sposób ciągły podejmuje działania remontowo-modernizacyjne stale podnosząc ich standard. Z efektów jego pracy korzystają także goście licznie odwiedzający naszą jednostkę samorządową. Magnesem dla nich są przede wszystkim takie imprezy, jak Castle Party, Święto Miodu i Produktu Regionalnego, kiermasze świąteczne, Festiwal Kolęd i Pastorałek, kryterium kolarskie, których organizatorem lub współorganizatorem jest jednostka kierowana przez Pana Bogusława Krukowskiego, a także liczne imprezy odbywające się na zamku Bolków. Nie szczędzi sił, ani prywatnego czasu na organizowanie innych imprez skierowanych głównie do mieszkańców gminy Bolków, tj. m.in. Dni Bolkowa, gminne i wiejskiej dożynki, które oprócz integracji mieszkańców dostarczają im bardzo dobrej zabawy. Ponadto bardzo ważnym aspektem działalności Pana Bogusława Krukowskiego w obszarze kultury jest promocja gminy Bolków. Jego zaangażowanie i współudział w organizowaniu szeregu przedsięwzięć kulturalnych przyczynia się do coraz większego zainteresowania gminą ze strony różnych osób i instytucji, co z kolei przekłada się na rozwój całej gminy.

MAREK JANAS

Uchwała Rady Miejskiej w Bolkowie Nr IX/80/15 z dnia 29.10.2015 r.
IMG_0954 (Copy)
UCHWAŁA NR XXX/189/17
RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Wnioskodawca: Burmistrz Bolkowa Jarosław Wroński

Pan Marek Janas jest mieszkańcem Bolkowa od 1982 r., kiedy to podjął pracę w Zespole Szkół Rolniczych potem przemianowanym na Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie najpierw na stanowisku nauczyciela a od 1988 r. Dyrektora, pełniąc tę funkcję nieprzerwanie do 2009 r. Obecnie przebywa na emeryturze. W latach 1998–2014 sprawował mandat radnego Rady Miejskiej w Bolkowie, a w kadencjach 2006–2010 i 2010–2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady. Jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Miłośników Bolkowa pełniąc w nim rolę Przewodniczącego. Przez cały okres zamieszkiwania w Bolkowie podejmuje szereg działań na rzecz popularyzacji i rozwoju gminy Bolków oraz warunków funkcjonowania społeczności lokalnej.
Pan Marek Janas jest osobą w sposób szczególny zaangażowaną i związaną z mieszkańcami Bolkowa oraz miejscowości wiejskich. Jest osobą znaną w gminie Bolków i cenioną zarówno za osiągnięcia zawodowe, jak i ciągłą oraz efektywną działalność społeczną. W ponad dwudziestoletnim okresie sprawowania funkcji dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Bolkowie przyczynił się do pełnego rozwoju tej placówki, wzbogacania i uatrakcyjniania oferty edukacyjnej
szkoły, będącej jedyną placówką ponadgimnazjalną na terenie gminy Bolków. Od 1998 r. przez kolejne cztery czteroletnie kadencje otrzymywał mandat zaufania od wyborów, będąc wybieranym na radnego Rady Miejskiej w Bolkowie. Jego zaangażowanie przełożyło się na uznanie ze strony pozostałych radnych, którzy przez dwie ostatnie kadencje powierzali mu funkcję Przewodniczącego Rady.
Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Pana Marka Janasa zostało opracowanych wiele
dokumentów o znaczeniu strategicznym dla rozwoju gminy, tj. m.in.: Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Bolkowa, Plany Odnowy Wsi: Świny, Kaczorów, Mysłów, Radzimowice i Wolbromek, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bolków na lata 2014-2020. Ponadto jako Przewodniczący Rady był inicjatorem: procesu rewitalizacji Parku Miejskiego w Bolkowie, powstania planów rewitalizacji dawnego kościoła ewangelickiego w Bolkowie na cele obiektu kultury, utworzenia panelu dyskusyjnego na temat promocji rozwoju turystyki na terenie gminy Bolków, zorganizowania konkursu na produkt lokalny, utworzenia galerii Honorowych Obywateli Gminy Bolków. W latach 2005-2006 Pan Marek Janas był Przewodniczącym Stowarzyszenia Wspierającego Osoby Niepełnosprawne „Integracja” w Bolkowie. W okresie tym udało mu się pozyskać środki
finansowe na rehabilitację niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy i zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz we współpracy ze społecznikami z Holandii pozyskać dla stowarzyszenia sprzęt rehabilitacyjny, odzież i meble. Działalność na rzecz niepełnosprawnych kontynuuje nadal. W latach 1991-2010 Pan Marek Janas pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Współpracy z Gminami Zagranicznymi. Z jego znaczącym udziałem gmina Bolków nawiązała oficjalne partnerskie kontakty z gminą Heerde w Holandii, z miastem Borken i miastem Bad Muskau w Niemczech. Dbał o kontynuowanie tej współpracy nie tylko przez okres przewodniczenia Komitetowi, ale również w późniejszych latach. Obecnie nadal mocno angażuje się w ten obszar współpracy. Podejmował liczne działania polegające na nawiązywaniu kontaktów przez poszczególne grupy społeczeństwa bolkowskiego z grupami z miast partnerskich. Wspomagał rozwój tych kontaktów poprzez tłumaczenia korespondencji, rozmów, tekstów prasowych. Dzięki jego zaangażowaniu i pracy na tym polu działalności społecznej udało się przeprowadzić szereg inicjatyw o charakterze międzynarodowym: organizacja nauki języka niemieckiego przez Bolkowian i języka polskiego przez mieszkańców Heerde i Borken, wymiany młodzieży, udział w świętach miast, warsztatach, pomoc w organizacji staży dla polskich pielęgniarek w Holandii i staży fizjoterapeutek holenderskich w Bolkowie. Pan Marek Janas od 2010 r. pełni funkcję Przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Bolkowa. Aktywnie angażuje się w ochronę i zachowanie dziedzictwa historycznego gminy i jej turystyczny rozwój, a przez to również w promocję gminy. Jako przewodniczący TMB był
inicjatorem i aktywnie angażował się w następujące działania: w latach 2010-2011 pomagał w pozyskaniu środków finansowych ze Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania i Pielęgnacji Śląskich Organów (VEESO) na renowację zabytkowych organów w Kaczorowie (koszt ponad 43.000 euro); prowadził projekt młodzieżowy polsko-niemiecki z okazji 700-lecia Kaczorowa i zorganizował wystawę historyczną przy współpracy Muzeum Regionalnego w Mettmann w Niemczech; w roku 2011 pozyskał środki i wyprodukował profesjonalny film „Bolków-od legendy do współczesności”; zapoczątkował tradycję cyklicznych letnich koncertów organowych w Bolkowie i Kaczorowie – od roku 2012 z międzynarodową obsadą wykonawczą oraz pozyskał środki na ten cel
z programu „Działaj lokalnie”; udzielił pomocy gminie Bolków w pozyskaniu środków ze strony niemieckiej na rewitalizację byłego kościoła ewangelickiego w Bolkowie; w 2015 r. pozyskał środki i zrealizował projekt „Lifting otoczenia kapliczki przy zamku w Bolkowie-dla swoich i przyjezdnych”; stale propaguje historię Bolkowa i okolic na internetowych portalach społecznościowych i w prasie lokalnej.
Postawa i działania Pana Marka Janasa stanowią wzór człowieka zaangażowanego w życie lokalnej społeczności, w której funkcjonuje na co dzień. Jednocześnie wykraczając poza prywatną codzienność tworzy podstawy aktywności społecznej dla współpracujących z nim osób, które czerpią satysfakcję z działań bezinteresownych na rzecz wspólnoty.