Wszystko dla ptaków

      Możliwość komentowania Wszystko dla ptaków została wyłączona

„Działania z zakresu identyfikacji i kształtowania potencjału zasobów przyrodniczych Bolkowa dla potrzeb ochrony awifauny”- taki, nieco naukowy tytuł nosił projekt realizowany przez Towarzystwo Miłośników Bolkowa. Nasze miasto posiada wiele cennych przyrodniczo terenów, na których spotkać można różne ciekawe gatunki ptaków czy nietoperzy. Celem naszego projektu było wzbogacenie potencjalnych siedlisk dla tych grup zwierząt, które w wyniku cięć drzewostanu i podszytu doprowadziły do ich zubożenia. Wśród planowanych działań są m.in.: podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczych zieleni miejskiej (funkcje retencyjne nasadzeń w aspekcie łagodzenia zmian klimatycznych), identyfikacja zasobów przyrodniczych, wykonanie nasadzeń 10 drzew (brzozy) i 200 krzewów ( m.in.: kalina koralowa, kalina hordowina, jaśminowiec, dereń, bez czarny, tarnina i in.), zawieszenie 10 budek dla ptaków i 10 dla nietoperzy oraz rekonstrukcja misy poidła ptasiego w parku miejskim. Środki na ten cel zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, który zawierał m.in. naszą inicjatywę znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej. Nasz projekt wpisuje się w „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolków na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2020”. W celu realizacji projektu nasze stowarzyszenie nawiązało współpracę z Urzędem Miejskim w Bolkowie, Zespołem Szkół i Placówek im.W. Witosa w Bolkowie oraz innymi podmiotami Nadzoru merytorycznego nad projektem podjął się doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pan Robert Sobolewski. W sprawie doboru budek lęgowych dla nietoperzy i ptaków korzystaliśmy ze wskazówek chiropterologa i ornitologa. Projekt trwa do końca grudnia b.r. Część zadań zostało już wykonanych, np. nasadzenia czy dokumentacja dendrologiczna. Zamontowane zostały też budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. Na swoją kolejność czekają jeszcze poidło ptasie i tablica informacyjna. Do nasadzeń zostały wybrane tereny nadrzeczne nad Nysą Szaloną oraz park przy ul. Szpitalnej. Pragniemy podziękować za dotychczasową współpracę Pani Dyrektor Beacie Zalewskiej, Panu Marcinowi Jankowskiemu i młodzieży Zespołu Szkół i Placówek i. W. Witosa w Bolkowie, Pani Dorocie Bucior i pracownikom Urzędu Miejskiego w Bolkowie, naszym merytorycznym doradcom Panom Robertowi Sobolewskiemu, Kamilowi Strusiowi (ornitolog) i Pawłowi Kmiecikowi (chiropterolog).